Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ZVZ „Sićevo“ u sastavu „Župskog rubina“

Značajan period u radu zadruge i decenija  njenog najuspešnijeg rada i razvoja na svim poljima, neraskidivo je vezan za njeno poslovanje u sastavu „Župskog rubina“ iz Kruševca.

Početak poslovno-tehničke saradnje sa ovim velikim preduzećem vezuje se za 1967/68. godinu. Stalnim povećanjem površina pod vinogradima na posedima zadrugara, kao i sa povećanjem prinosa grožđa, zadruga je došla u situaciju da mora tražiti sigurnog poslovnog partnera za plasman svojih proizvoda. Iz tog razloga zaključen je prvi ugovor o poslovno tehničkoj saradnji Zadruge  i „Rubina“ kojim je Zadruga obezbedila plasman svojih proizvoda, a „Rubin“ je uz garantovanje povoljnjih cena garantovao i blagovremenu isplatu.

Posle nekoliko uspešnih sastanaka u Kruševcu i Sićevu, marta 1972. godine obavljeni su svi  dogovori.  Na referendumu radnika i zadrugara, koji je održan 30.7.1972. godine, od 1672 radnika i zadrugara koji su glasali, 1502 se izjasnilo „ZA“, te od tog dana Zemljoradnička vinogradarska zadruga „Sićevo“ zvanično posluje u okviru „Župskog rubina“.

Značajne godine za ZVZ „Sićevo” u sastavu „Župskog rubina” iz Kruševca

1967. godina:

Izvršena je modernizacija vinarskog podruma. Nabavljena su dva nova filtera za vino i filter za talog. Postavljen je prvi vinovod kojim su spojena dva vinarska podruma, a za modernizaciju i brže obavljanje žetve kupljen je prvi kombajn.

Laboratorija pri vinarskom podrumu
Laboratorija pri vinarskom podrumu

1968. godina:

Kapacitet vinarsnog podruma povećan je za još 63 vagona. Otpočela je rekonstrukcija zgrade za destileriju i nabavljena nova oprema. Kapacitet nove destilerije je 300 hl na 24 časa. Takođe, ove godine je  nabavljen novi parni kotao na čvrsto gorivo i kupljena opema za novu laboratoriju.

Vinarski podrum iz 1968. godine
Izgled vinarskog podruma posle izgradnje destilerije i laboratorije 1968. godine

1970. godina:

Iz vinarskog podruma izbacuju se stare, drvene bačve i počinje izgradnja metalnih. Usvojen je investicioni program za izgradnju dve cisterne kapaciteta po 75 vagona na placu kod železničke stanice. Takođe, počinje rekonstrukcija podruma kod železničke stanice radi povećanja njegovog kapaciteta.

1971. godina:

Završene su započete betonske cisterne i kapacitet podruma povećan je za 100 vagona. Takođe, završena je prva metalna cisterna, kapaciteta 75 vagona.  

1972. godina:

Na vinarskom podrumu završena je i druga metalna cisterna od 75 vagona. Izgrađen je objekat i postavljena nova vaga od 50 tona. Modernizacija u ratarskoj proizvodnji se nastavlja, pa je za žetvu te godine nabavljen još jedan kombajn.

Ove godine u ZVZ „Sićevo“ došao je inženjer Živadin Pavlović, koji je zauzeo mesto „glavnog inženjera poljoprivredne proizvodnje“.

Inž. Živadin Pavlović
Inž. Živadin Pavlović na sednici zadružnog saveta

U razvoju sportskog života u Sićevu ova godina je značajna, jer je obnovio rad i fudbalski klub. Zbog obilate pomoći koju je imao od zadruge pri osnivanju, klub je dobio ime „Zadrugar“.

1973. godina:

Radi kvalitetnog rigolovanja i pripreme zemljišta Zadruga je nabavila novi traktor-guseničar TG-90. Takođe, kupljena su i dva traktora marke „URSUS“.

Ekonomsko jačanje Zadruge doprinelo je da se ove godine pokrene inicijativa za izgradnju flaširnice.

Kapacitet zadružne prodavnice u Sićevu više nije mogao da zadovolji potrebe potrošača, pa je pokrenut postupak za izgradnju samousluge na ploči ispred zadružnog doma.

1974. godina:

Na vinarskom podrumu izgrađena je još jedna metalna cisterna od 75 vagona, u starom podrumu grade se nove metalne cisterne. Radi modernizacije podruma nabavljen je još jedan automatski filter za talog i još jedna presa za preradu grožđa.

Gotovo svim zadrugarima SRZ “Sićevo” imovina je vraćena u vlasništvo. U posedu Zadruge ostali su samo kompleksi u „Cernici“ i „Seoskom braništu“.

Sićevačko vinogorje
Sićevačko vinogorje

Ove godine u Sićevu su asfaltirane sve ulice u čemu je Zadruga aktivno učestvovala.

1975. godina:

Ovo je bila godina kada je proslavljen jubilej, 70 godina postojanja i uspešnog rada.

Doneta je odluka o krčenju vinograda u „Cernici“, a pripremljen je investicioni program za podizanje šljivika na istom mestu.

Na zakupljenoj parceli u „Kratini”, Zadruga je zasadila ogledni vinograd sa novim vinskim sortama grožđa.

Iz sredstava kredita za „zeleni plan“ realizovan je i program nabavke sitne mehanizacije. Za potrebe zadrugara nabavljeno je 120 motokultivatora, 40 motornih prskalica i 5 priključnih kosačica.

Mehanizacija iz „Zelenog plana”
Mehanizacija iz „Zelenog plana”

Krajem 1975. godine uočeni su prvi problemi u poslovanju sa „Rubinom“. Nesporazumi nastali su kao posledica izražene želje Zadruge da gradi sopstvenu flaširnicu, sa čime rukovodstvo „Rubina“ nije bilo saglasno, i zbog čega će, konačno, i doći do dezintegracije.

1976. godina:

Zadrugari su zasadili 6500 kalema frankovke, 32500 sirmijuma i 32500 župljanke.

Ove godine pokrenuta je prva inicijativa za podizanje vinograda u Zaplanju u sklopu poslovno-tehničke saradnja sa preduzećem „Zaplanje“ iz Gadžinog Hana. Ova saradnja će rezultirati zajedničkim podizanjem 40 ha vinograda zasađenih kvalitetnim crnim sortama grožđa (vranc i frankovka).

Na vinarskom podrumu, paralelno sa flaširnicom, nabavlja se i ugrađuje novi parni kotao na tečno gorivo. Po završetku građevinskih radova, iz Italije stižu monteri firme „Bortolin“ koji montiraju mašine i postavljaju liniju za flaširanje.

1977. godina:

Mada uz protivljenje „Rubina“, flaširnica na vinarskom podrumu je završena. Istovremeno, osposobljeni su i kadrovi za njen rad i održavanje.

Posle sprovedenih tehničkih priprema, flaširnica je na svečan način i uz prisustvo velikog broja zadrugara i gostiju, puštena u rad 22.5.1977. godine.

Malibor Jovanović, Sava Savatić, general Mišović i Dragan Milojević sa direktorom zadruge Branislavom Miladinovićem
Detalji sa svečanog puštanja u rad flaširnice pri vinarskom podrumu. Malibor Jovanović, Sava Savatić, general Mišović i Dragan Milojević sa direktorom zadruge Branislavom Miladinovićem

Pojavivši se na tržištu sa svojim vinima i jakim alkoholnim pićima, Zemljoradnička vinogradarska zadruga „Sićevo“ postaje konkurent „Župskom rubinu“, i kvalitetom svojih proizvoda počinje da osvaja prostor koji je on do tada neprikosnoveno zauzimao. Naročito se, po svom izlasku na tržište, uspešnim pokazalo kvalitetno vino „Klisura“. Godine koje su usledile nakon puštanja flaširnice u rad obeležio je svojim radom na vinarskom podrumu mladi tehnolog Siniša Rančić. Kao plod rada stručnog tima na čijem je čelu bio on, na tržište se pojavilo i bilo zapaženo desetak proizvoda Zadruge s kojima je ona potvrdila svoj dobar glas i renome iz ranijih perioda. Sa kvalitetom proizvoda došla su i mnogobrojna priznanja sa izložbi i sajmova.  

Zbog uspeha sićevačkih vina na tržištu, potpuno su oslabljene poslovne veze sa „Župskim rubinom“. Mada još uvek u sastavu ovog složenog sistema, Zadruga je otpočela poslovno-tehničku saradnju sa „Slovinom“ iz Ljubljane.

Paleta proizvoda ZVZ “Sićevo”
Paleta proizvoda ZVZ “Sićevo”

Ukazom predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, od 7.11.1977. godine za naročite zasluge u razvoju poljoprivredne proizvodnje i značajan doprinos unapređenju društveno-ekonomskih odnosa na selu, Zemljoradnička vinogradarska zadruga „Sićevo“ odlikovana je Ordenom rada sa crvenom zastavom. Ha svečanosti koja je marta 1978. održana u sali zadružnog doma, uz prisustvo velikog broja gostiju, direktor zadruge Branislav Miladinović primio je ovo visoko priznanje.

Direktor zadruge Branislav Miladinović prima „Orden rada sa crvenom zastavom”
Direktor zadruge Branislav Miladinović primio je „Orden rada sa crvenom zastavom”, najveće priznanje koje je zadruga dobila u toku svoga postojanja

Dana 24.7.1977. godine sproveden je referendum na kome su se zadrugari i radnici ZVZ „Sićevo“ izjasnili za integraciju sa zadrugom „Bubanj“ iz Niša, tako da je od tog dana, ZVZ „Sićevo“ organizovana u okviru „Župskog Rubina“ kao složena zadruga sa 2 osnovne zadružne organizacije: „Vinogradar“ iz Sićeva i „Bubanj“ iz Niša, sa zajedničkim službama.

Ova integracija održala se samo 3 godine. Zbog prostorne distance, drugojačijih uslova rada i tradicionalnih odnosa u samim zadrugama i pored najbolje volje, teško su se ostvarivali zajednički planovi i ciljevi koji su integracijom trebalo da budu postignuti. Zbog toga je zadruga „Bubanj“, avgusta 1980. godine pokrenula postupak za izdvajanje iz ZVZ „Sićevo“. Ova inicijativa je prihvaćena, pa je na osnovu obostrane saglasnosti 8.12.1980. godine objavljeno da je integracija ove dve zadruge prestala.

1979. godina:

Usvojen je investicioni program za sledeći veliki projekat, rekonstrukciju prijemnog grla na vinarskom podrumu. Stare mašine za preradu i još uvek primitivan način prijema grožđa postao je glavni problem i najveća teškoća zadrugara u toku berbe grožđa.

1980. godina:

Pri vinarskom podrumu zadruga nabavlja i montira montažni magacin za smeštaj flaširanih pića, površine 720 m2. Za transport pića do potrošača nabavljaju se 2 kamiona.

Za grejanje prostorija u zadružnom domu 31. 1.1980. godine kupljena su 2 parna kotla.

1981. godina:

Veliki problemi u otkupu grožđa, dugi redovi i gužve prilikom predaje grožđa i negodovanje zadrugara, primorali su rukovodstvo zadruge da u 1981. godini realizuje usvojeni program za rekonstrukciju prijemnog grla. Stoga je 29.1.1981. godine doneta odluka o uvozu nove opreme iz inostranstva, pa u cilju njene nabavke u SSSR putuju direktor Miladinović Branislav i inženjeri Rančić Siniša i Mitrović Božidar.

Radi potpunog iskorišćavanja komina 28.7. 1981. godine doneta je i odluka o nabavci destilerije iz Italije. Vrši se rekonstrukcija podruma i grade se nove metalne cisterne. Ove godine prodaja vina kao i vinskog destilata nije išla po planu. Osećala se zasićenost tržišta što je nagoveštavlo vinsku krizu u narednim godinama.

1982. godina:

Posle nekoliko godina koje su karakterisali prilično slabi  poslovni odnosi sa  „Župskim rubinom”, u Zadruzi je 15.2.1982. godine pokrenuto pitanje daljeg opstanka Zadruge u sistemu „Rubina“.

Referendum za izdvajanje ZVZ „Sićevo“ iz „Župskog rubina” održan je marta 1982. godine, a zadružni savet je na svojoj sednici 25.3.1982. godine objavio da je referendum uspeo, i da je od tog dana Zemljoradnička vinogradarska zadruga „Sićevo“ istupila iz sastava „Župskog rubina“.  

Radi bolje obrade komasiranog zemljišta, zadruga kupuje 2 traktora IMT – 577 sa priključnim mašinama, i 2 kombajna. Krajem godine krči se vinograd u „Seoskom braništu“ i priprema zemljište za podizanje zasada kupina.

Literatura: Zadrugarstvo u Sićevu 1905-1990., Zemljoradnička vinogradarska zadruga “Sićevo”, Sićevo, 1990.