Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Status klisure

Park prirode Sićevačka klisura
Park prirode Sićevačka klisura

Sićevačka klisura je stavljena pod zaštitu kao prirodno dobro od velikog značaja i svrstana je u II kategoriju zaštite kao Park prirode „Sićevačka klisura”.

Park prirode „Sićevačka klisura” stavljen je pod zaštitu kao područje izuzetne biološke raznovrsnosti i stanište ili boravište velikog broja retkih vrsta biljaka i životinja, kao primer pojave i međudejstva geoloških, geomorfoloških i hidroloških procesa i kao predeo izražene prirodne lepote i uspešnog spoja prirode, ljudskih tradicionalnih delatnosti i graditeljstva i kulturno-istorijskih spomenika.

Obuhvata delove područje opština Niš i Bela Palanka, ukupne površine 7.746 ha, od čega na području grada Niša 5.559 ha, na delovima katastarskih opština Kunovica, Ravni Do, Prosek, Jelašnica, Sićevo i Oreovac i celoj katastarskoj opštini Ostrovica i na području opštine Bela Palanka 2.187 ha na delovima katastarskih opština Crnče, Gradište i Dolac.

Na području Parka prirode „Sićevačka klisura” ustanovljen je režim zaštite III stepena na većem delu područja, površine od 6.555 ha i režim zaštite II stepena na lokalitetima Gradištanskog kanjona i Vis-Kusače ukupne površine 1.191 ha.

U Parku prirode „Sićevačka klisura”, u režimu III stepena zaštite, zabranjeno je:

 • uznemiravanje, uništavanje i sakupljanje zaštićenih vrsta flore i faune;
 • unošenje strane divlje životinjske vrste, kao i strane vrste biljaka, osim gajenja agrokultura na poljoprivrednim površinama seoskih domaćinstava;
 • sečenje ili uništavanje drveće, žbunje i ostale vegetacije na stranama kanjona kada se time ugrožava biološka raznovrsnost i stabilnost prirodnih ekosistema i izazivaju procesi erozije;
 • izvođenje radova i aktivnosti koje bi narušile geomorfološke odlike područja (eksploatacija bigra, kamena, šljunka i drugih mineralnih sirovina, otvaranje pozajmišta zemlje, odlaganje i deponovanje zemljišta i drugog materijala, kaptiranje izvora ili delova vodotoka);
 • gradnja industrijskih, infrastrukturnih i drugih objekata ili izvođenje radovа kojima se zagađuju vazduh, zemljište i vode ili se ugrožava ambijent i zaštićena okolina nepokretnih kulturnih dobara;
 • obavljanje bilo kakvih radova u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara bez prethodne saglasnosti nadležne službe za zaštitu spomenika kulture i prirode;
 • gradnja vikend objekata izvan građevinskog područja utvrđenog prostornim planom područja parka prirode;
 • deponovanje komunalnog i industrijskog otpada i sekundarnih sirovina.

U Parku prirode „Sićevačka klisura” na lokalitetima Gradištanski kanjon i Vis-Kusača, osim mera iz režima III stepena zaštite, propisаne su i mere iz režima II stepena zaštite kojimа je zabranjeno:

 • otvaranje i rad kamenoloma;
 • gradnja bilo kog objekta, uključujući i privremene planinarske i šumarske objekte i druge slične objekte, osim radova na održavanju magistralnog puta E-80, Niš–Sofija, i pruge i uređenje putnog i pružnog pojasa;
 • trasiranje i uređenje novih šumskih puteva i planinarskih staza, osim postojećih;
 • sakupljanje šumskih i drugih plodova, pečurki i lekovitog bilja;
 • lov divljači;
 • krčenje šume, kresanje lisnika, žirenje i podbeljivanje stabala, kao i ispaša stoke na površinama pod šumom i na šumskom zemljištu;
 • kaptiranje izvora i zahvatanje vode na vodotocima.

Merama iz režima II stepena zaštite obezbeđuje se:

 • evidentiranje tipova posebno značajnih, a naročito ugroženih vrsta flore i faune;
 • rekolonizacija iščezlih vrsta koje su nekada naseljavale područje parka prirode, izgradnja hranilišta za ugrožene vrste ptica i druge aktivnosti na očuvanju i unapređivanju stanja populacija retkih ugroženih vrsta flore i faune;
 • praćenje stanja, naučnoistraživački rad i prezentacija prirodnih vrednosti i kulturnih dobara parka prirode.

O Parku prirode „Sićevačka klisura” stara se Javno preduzeće „Srbijašume”.

Spoljašnja veza: Wikipedia