Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kalendar značajnih događaja

1878.

U Sićevu je formirana prva opština po odluci sreskog načelstva. U njen sastav ušla su sela: Sićevo, Pasjača, Oreovac i Gradište. Sela u sastavu sićevačke opštine imala su svoje kmetove.

1879.

Osnovana je prva osnovna škola pod imenom „Petar Petrović Njegoš”. Do podizanja školske zgrade 1883. godine škola je radila u privatnoj zgradi,  okupljajući decu i iz susednih sela Pasjače i Oreovca.

1887.

Izgrađena je železnička pruga Niš – Pirot koja je jednim svojim delom prošla kroz Sićevačku klisuru.

1890.

Na inicijativu učitelja Jakova Popovića formirana je Savezna streljačka družina „Sićevo”. Družina je uglavnom okupljala mlade ljude i u prvim danima rada imala je 46 članova.

1891.

Formirana je prva đačka streljačka družina čiji su članovi bili učenici muškarci. Po ugledu na ovu, stvorene su družine u Malči, Jelašnici i drugim selima, pa se između ovih sela razvija međusobno takmičenje.

1895.

Podignuta je „Tabana“, radionica za preradu koža. Zgrada radionice je porušena za vreme Prvog svetskog rata. Na mestu „Tabane“ danas se nalazi hotel „Sićevo”.

1898.

Reorganizacijom Vinodelsko-voćarskog udruženja osnovana je Poljoprivredna podružina.

1899.

Osnovan je rasadnik na površini od 2 hektara i 75 ari.

1900.

Železnička direncija za gradnju i opravku pruga otvorila je u Sićevačkoj klisuri kamenolom nedaleko od manastira Sv. Petka.

1904.

Osnovana  je Sićevačka zemljoradnička kreditna zadruga.

1905.

Formirana je Sićevačka nabavljačka zemljoradnička zadruga.

1909.

Puštena je u rad hidrocentrala Sv. Petka.

1912/13.

Zahvaljujući zalaganju naprednog učitelja Ratka Žunića u selu je osnovana knjižnica sa čitaonicom koja je odigrala značajnu ulogu u obrazovanju meštana. Čitaonica je bila u kući Čedomira Petrovića. U njoj su održavani analfabetski tečajevi i razna predavanja iz poljoprivrede.

1920.

Osnovana je Sićevačka zemljoradnička kreditna zadruga.

1921.         

Izvršen je popis stanovnika i ustanovljeno je da Sićevo ima 1088 stanovnika. Od toga: Srba 1063, Slovenaca 2, Rusa 1, Nemaca 1, ostalih 21.

1924.

Prema podacima statistike Sićevo je imalo 960 000 čokota vinove loze.

1925.

Sićevo je dobilo električno osvetljenje.

1928. decembra

Osnovana je Sićevačka zemljoradnička vinogradarska zadruga. U prvim danima zadruga je imala 12 članova.

1928.

Pod rukovodstvom Blagoja Pavlovića Upravni odbor Zemljoradničko nabavljačke zadruge isključio je iz zadruge biviše članove Upravnog odbora, uglavnom predstavnike radikalne i demokratske stranke.

1929.

Formirana je Zadruga za poljoprivredni kredit.

1931.

Puštena je u rad hidrocentrala „Sićevo“, čija je gradnja počela 1921. godine u vreme komunističke opštine sa Pavlom Stojkovićem na čelu.

1931.

Sićevačka zamljoradnička vinogradarska zadruga je od privatnih vlasnika kupila vinarski podrum u neposrednoj blizini železničke stanice „Sićevo”.

1931.

Formirano je u Sićevu Sokolsko društvo. Starešina društva bio je Atanas Janković.

1931. 31. marta

Izvršen je popis stanovnika prema kome je Sićevo imalo 207 domova i 1201-og stanovnika, od toga 624 muškaraca i 577 žena.

1932.

Upravni odbor Zemljoradničko nabavljačke zadruge pod predsedništvom Petra Vujića isključio je iz zadruge 12 bivših članova Upravnog odbora, uglavnom predstavnika Zemljoradničke stranke.

1933. 20. januara

U Sićevu je osnovan pododbor Crvenog krsta. Za predsednika je izabran Gavra Radenković, za potpretsednika Jovanča Vacić, a za sekretara Dimitrije Pavlović.

1934.

Podignut je zadružni dom Sićevačke zemljoradničke nabavljačke zadruge sredstvima zadruge i dobrovoljnim radom zadrugara. Radovima je rukovodio Građevinski odbor na čelu sa učiteljem Petrom Vujićem i članovima Svetozarom Miladinovićem i Milivojem Radenkovićem.

1934. 28. februara  

Upravni odbor Sićevačke zemljoradničke nabavljačke zadruge rešio je da se zadruga upiše za člana utemeljivača Fonda za siromašne đake škole u Sićevu sa ulogom od 100 dinara.

1937. 2. januara  

Odlukom Ministarstva prosvete u Sićevu je otvoren petomesečni domaćinski tečaj.

1941. 2. novembara

U noći između 2. i 3. novembra 1941. godine u Sićevu je došlo do sukoba između četničkog odreda „Vojvode sićevačkog” i Svrljiškog partizanskog odreda.

1943. 10.септембарa

Bugarska poterna jedinica, tzv.„Lovna rota“ u jačini jednog bataljona blokirala je selo. Mnoge kuće su opljačkali, ljude pretukli, a neke i uhapsili.

1944. 10.-31. јanuarа

Bugarske poterne jedinice, „Lovne rote“, vršile su svakodnevni pretres terena na desnoj obali Nišave počinivši teške zločine u Sićevu i susednim selima. Pljačkali su, hapsili, tukli i streljali na desetine nevinih ljudi.

1944.  10. juna

Saveznički avioni bombardovali su Sićevačku klisuru uništivši pri tom transportni voz i ubilivši 2, a ranivši 15 nemačkih vojnika.

1944. 21.-22. јula

Grupa partizana i mesna desetina iz Sićeva izvršili su napad na četnički bataljon u Oreovcu.

1944.  29. jula

Druga niška četnička brigada dolazi u Sićevo. Tom prilikom odveli su sa sobom Milivoja Radenkovića u Gadžin Han gde ga je preki sud 3. avgusta osudio na smrt streljanjem.

1944. 24. decembara

Formiran je odbor Crvenog krsta.

1944. 24. decembara

Osnovan je Odbor za socijalnu pomoć sa zadatkom zbrinjavanja siročadi i u ratu nastradalih porodica.

1947. 6. aprila

Skupština zadrugara Vinogradarske zadruge odlučila je da se kupi kamion od zajma koji su dali zadrugari.

1947.

Električarska zadruga priključuje se Sićevačkoj zemljoradničkoj zadruzi.

1948. 23. maja

Zemljoradnička vinogradarska zadruga se pripaja Zemljoradničkoj nabavljačkoj zadruzi.

Osnovana je zdravstvena ambulanta, pri čemu su građani dali 400 000 dinara  za kupovinu opreme.

1948.

Od 32 domaćinstva osnovana je Seljačka radna zadruga.

1948/49.

Zajedničkim naporima sela podignut je Zadružni dom. Dom je koštao 2 300 000  dinara od čega su polovinu dali meštani sela.

1949. 8. jula

Skupština zadrugara odlučila je da se nabavi kinoaparatura, čime je otpočeo da radi bioskop „Zadrugar“.

1950.

Četvororazredna osnovna škola prerasta u osmogodišnju. Prostora za rad škole nije bilo dovoljno, pa je škola radila i u prostorijama oba zadružna doma.

1952. 29. novembara

Otkriven je spomenik borcima iz Sićeva palim u Drugom svetskom ratu, rad je vajara Milovana Krstića.

1953. 13. juna

Skupština zadruge donosi odluke o izgradnji podruma u centru sela, ispred zgrade novog zadružnog doma. Betonska ploča iznad ovog podruma posebno je uređena i ograđena tako da su se na njoj sve do izgradnje samousluge 1975. godine održavale igranke i sportska takmičenja omladine Sićeva.

1953. 21. aprila

Nabavljen je prvi traktor, rigoler marke „Ansaldo” .

1954.

Izvršeno je renoviranje vinarskog podruma i tom  prilikom su izgrađeni stanovi za stručnjake koji su radili u zadruzi.

1959. 14. јula

Zemljoradnička zadruga iz Pasjače pripaja se Zemljoradničkoj zadruzi Sićevo.

1960. 31. decembara

Bioskop „Zadrugar“ je ustupljen Kulturnom centaru koji nastavlja da organizuje kulturno – zabavni život u selu.

1961.

Prema podacima popisa Sićevo ima 280 domaćinstava sa 1450 stanovnika.

1961.

Izuzetnim zalaganjem svih meštana podignuta je nova školska zgrada.

1963.

Posle višegodišnje pripreme i ukrupnjavanja poseda SRZ „Sićevo” je završila kompleks vinograda u Cernici.

1964. 14. marta

Izvršeno je spajanje Seljačke radne zadruge „Sićevo” i  Zemljoradničke vinogradarske zadruge „Sićevo“ u jedinstvenu zadrugu.

1964.

Pušten je u saobraćaj međunarodni put kroz Sićevačku klisuru.

1964.

Na inicijativu Kulturno-prosvetne zajednice i likovnih umetnika Niša, u Sićevu je obnovila rad Likovna kolonija.

1967. 12. januara

Upravni odbor Zadruge prihvatio je zahteve 128 zadrugara iz Oreovca koji su se izdvojili iz ZZ „Malča“ i želeli da pređu u ZVZ „Sićevo“. Na ovaj način i selo Oreovac pripojeno je Zemljoradničkoj zadruzi „Sićevo“.

1968. 1. januara

Zemljoradničkoj zadruzi „Sićevo” pripaja se i ZZ „Ostrovica” sa Ravnim Dolom.

1969. 1. maja

Zadruga dobija nagradu „Prvi maj“ veća SO Niš.

1972. 14. aprila

Na vinarskom podrumu izgrađena je nova vaga od 50 tona.

1972. 8. maja

Na zboru radnika i zadrugara ZVZ „Sićevo”,  kome je prisustvovao i predsednik SO Niš, M. Apostolović, jednoglasno je odbijen predlog za integraciju ZVZ „Sićevo” sa ostalim vinarskim zadrugama niške opštine.

1972. jula

Završena je adaptacija stare školske zgrade u kojoj je nastavila rad likovna kolonija i postavljena stalna izložba o zadrugarstvu.

1972. 30. jula

Na referendumu održanom u svim selima zadrugari i radnici izjasnili su se za integraciju ZVZ „Sićevo” sa „Župskim rubinom” iz Kruševca.

1972. avgusta

Pod pokroviteljstvom zadruge i MZ „Sićevo”, grupa mladih sportskih radnika osnovala je fudbalski klub „Zadrugar“. Prvi predsednik kluba bio je Živorad Milenović, a sekretar Radmilo Vukadinović.

1973. 23. februara

Kupljen je novi traktor rigoler TG – 90.

1973.

U Oreovcu je izgrađena vaga od 10 tona.

1974. 26. februara

Usvojen je investicioni program za izgradnju punioce i doneta odluka o početku izgradnje nove prodavnice u Oreovcu.

1974. 8. novembara

Završena je i puštena u rad nova mehaničarska radionica na ekonomskom dvorištu.

1975. 13. januara

Zadružni savet donosi odluku o krčenju vinograda u „Cernici“. Priprema se program za podizanje zasada šljiva.

1975. 2. marta

Usvojena je odluka i program za podizanje oglednog vinograda u „Kratini“.

1975. 27. jula

Izgrađena je spomen-česma u „Gorelici“.

1975. 8. septembara

Na vinarskom podrumu je izvršena rekonstrukcija kotlarnice i kupljen nov parni kotao na tečno gorivo.

1976. 22 maja

Završena je izgradnja samousluge u Sićevu.

1976. 31. decembara

Direktor zadruge Radomir Miladinović odlazi u penziju. Za novog direktora zadruge izabran je Branislav Miladinović.

1976. 8. septembara

Doneta je odluka o izgradnji vage od 10 tona u Pasjači.

1977. 22. maja

Uz prisustvo mnogobrojnih gostiju, Milibor Jovanović, predsednik SO Niš, svečano je pustio u rad punionicu na vinarskom podrumu.

1977. 24. jula

Izvršena je integracija ZVZ „Sićevo” sa poljoprivrednom zadrugom „Bubanj“ iz Niša.

1978. maja

U Beogradu je formirana poslovna zajednica „Srbijavino“, a  ZVZ „Sićevo“ postaje član ove zajednice kao članica „Župskog rubina“.

1978. 28. maja

Stupa na snagu Zakon o penzionom osiguranju udruženih zemljoradnika. Koristeći podobnosti ovog zakona svi zadrugari ZVZ „Sićevo“ regulisali su svoj radni staž, a njih preko 150 je otišlo u penziju.

1978. juna

Za uspehe u radu i razvoju zadrugarskih odnosa zadruga je odlikovana Ordenom rada sa crvenom zastavom. Na svečanosti u Sićevu orden je primio direktor Branislav Miladinović.

1979. 12. februara

U Pasjači je otpočela izgradnja zadružnog doma.

1979. 30. septembara

U Sićevu je održana TV takmičarska emisija „Znanje – imanje“. Posle obimnih višemesečnih priprema sa uspehom su okončani mnogi poslovi na komunalnom uređenju sela i renoviranju zadružnog doma. Gosti Sićeva i Zadruge bili su građani MZ „Međugorje” kod Mostara.

1979. 12. novembara

Doneta je odluka o krčenju vinograda u „Seoskom braništu“. Na inicijativu inženjera proizvodnje, Obrada Rajkovića, na ovoj površini podignut je zasad kupina.

1979. 10. decembara

Održan je referendum za udruživanje zadruge u Agrokombinat iz Niša. Referendum je uspeo i od ovog dana zadruga posluje u okviru dva složena sistema: „Župski rubin” iz Kruševca i „Agrokombinat” iz Niša.

1980. 31. januara

Zbog povećanog obima proizvodnje i prodaje flaširanog pića na vinarskom podrumu je  izgrađen  montažni magacin od 720 m2.  Za transport pića do potrošača kupljena su dva kamiona („FAP“ i  „Zastava“). Za grejanje prostorija u zadružnom domu kupljena su i instalirana dva parna kotla.

1980. 8. decembara

Zadruga  „Bubanj“ se izdvojila iz ZVZ „Sićevo“.

1981. 29. januara

Doneta je odluka o nabavci nove opreme za preradu grožđa, pa su zbog ugovaranje opreme u Sovjetski Savez putovali direktor Branislav Miladinović i inženjeri Siniša Rančić i Božidar Mitrović.

1981. 28. jula

Iz Italije je uvezena savremena oprema za destilaciju komina.

1982. 25. marta

Zbog slabljenja poslovne saradnje sa „Župskim rubinom“ sproveden je referendum za izdvajanje Zadruge iz ovog složenog sistema. Zadružni savet proglasio je rezultate referenduma, čime je ZVZ Sićevo zvanično istupila iz „Župskog rubina“.

1982. 31. marta

Za uspehe u razvoju zadrugarstva Zadruga je dobila zlatnu značku Zadružnog saveza Jugoslavije.

1982.

U toku cele godine intenzivno je sprovođena komasacija zemljišta u Pasjači, Oreovcu i Ostrovici. Za obradu komasiranog zemljišta nabavljena su dva traktora IMT-577 i dva kombajna.

1982. oktobara

Otpočela je najveća i najteža berba u istoriji zadruge. Ubrano je i u zadružne podrume smešteno 1250 vagona grožđa. Zbog pomanjkanja smeštajnog prostora mlado vino je smešteno u otvorenom bazenu u Donjoj Vrežini.

1983. 18. marta

Preuzete su hitne mere za proširenje smeštajnih kapaciteta na vinarskom podrumu. Sačinjen je investicioni program u vrednosti od 31 000 000,00 dinara, pronađen izvođač radova, otkpljena je zemlja i otpočela izgradnja novih cisterni i vinifikatora na lokaciji ispod pruge.

1983. 1. maja

U Sićevu je na svečan način otvorena nova zdravstvena stanica „Jovan Mitić  Đorđe“. Spomen-ploču na zgradi otkrio je Svetislav Miladinović  Slavko.

1983. 3. novembara

Zadruga počinje saradnju sa Agrokombinatom iz Niša.

1984. 28. februara

Održana je svečana sednica Skupštine zadruge kojoj je prisustvovao i Radenko Stanić, predsednik Zadružnog saveza Srbije. Tom prilikom direktor Zadruge Branislav Miladinović otišao  је u penziju, a za v.d. direktora postavljen je Božidar Mitrović.

1984. 10. maja

Zbog velikih teškoća u radu zadruge Božidar Mitrović je podneo ostavku na fukciju direktora i otišao iz zadruge. Za direktora zadruge postavljen je Jovan Milijić, finansijski rukovodilac postao je Tihomir Janković, komercijalni direktor Tomislav Janković, a upravnik vinarskog podruma Miodrag Radojković.

1985. 30. marta

U Beogradu, u restoranu Euridika, izvršena je promocija vina „Lepa Brena“ u prisustvu ove estradne umetnice.

1985. 20. novembara

Na osnovu ugovora sa PTT Niš, zadruga ustupa svoje prostorije u starom zadružnom domu, a kao nadoknadu dobija 25 telefonskih brojeva.

1987. 

Izgrađena je nova kotlarnica na vinarskom podrumu. Iz pogona je izbačen stari, a nabavljen i montiran novi parni kotao sa instalacijom.

1989. 5. januara

Skupština zadruge donosi odluku o nabavci mini linije za flaširanje jakih alkoholnih pića.

1989. oktobara

Berba je bila izuzetno loša zbog pepelnice koja je prouzrokovala velike štete. Zbog slabog roda u sićevačkom vinogorju zadruga je obezbedila grožđe iz Makedonije.

1990. aprila

Za prevoz svojih radnika zadruga je kupila mini autobus.

1990. 1. maja

Povodom 85. godišnjice postojanja i uspešnog rada, zadruga je primila dve majske nagrade: nagradu „1. maj“ veća Saveza sindinata i „Prvomajsku nagradu“ Regionalne Privredne komore.

 1990. 8. maja

Radnici „Male privrede“ iz Gadžinog Hana završili su rekonstrukciju i adaptaciju zadružnog doma.

1990. 6. juna

Skupština zadruge usvojila je investicioni program za nabavku nove tehnološke opreme za vinarski podrum.

1990. 10. juna

U poslovanje zadruge uvodi se kompjuterski sistem koga Ei-Niš instalira u Ostrovici, Oreovcu i na vinarskom podrumu, sa centrom u Sićevu.

1990. 15. juna

Završena je spoljašnja adaptacija crkve Svetog Ilije u Sićevu.

2003.

Sićevo je dobilo sistem kablovske televizije.

2005.

Obeležena je stogodišnjica postojanja i rada Likovne kolonije Sićevo.

2007.

U Sićevu je održano svetsko prvenstvo u paraglajdingu.

2010.

Sagrađena je zvonara pri crkvi Svetog Ilije u Sićevu.

2021. jula

Uređen je vidikovac „Brljaski kamen“.

2022. februara

Počela je rekonstrukcija vodovodne mreže i obnova prilaznog puta.

2023. marta

Završena je druga faza obnove crkve Svetog Ilije.

2023. oktobra

Hidroelektrana „Sićevo“ proglašena je odlukom Vlade Srbije za spomenik kulture.

Literatura: Zadrugarstvo u Sićevu 1905-1990., Zemljoradnička vinogradarska zadruga “Sićevo”, Sićevo, 1990.